معنى إسم غافق

معنى اسم غافق

معنى اسم غافق : النائم وهو يسمع حديث القوم ،

اسم غافق اسم ذكر ،

اسم غافق اسم ولد ،

وأصل الاسم عربي.

Leave a Reply